INSCRIPCIÓ AL CAMPUS D’ESTIU 2020

Màxim 15 nens per grup.

DESCOMPTES FAMILIARS
Segón germà 30%, tercer germà gratuït. NOTA: els descomptes no són acumulatius.

DADES DEL NEN

DADES DEL PARE / MARE O TUTOR LEGAL

DADES DELS GERMANS

=